:: Strona główna

:: Aktualności

:: Czym jest platforma?

:: Europejskie Platformy

:: Polskie Platformy

:: Dokumenty programowe

:: Linki do innych stron

:: Członkowie PPTŻ

:: Kontakt

:: Newsletter

:: Forum dyskusyjne

:: Programy Badawcze PPTŻ

:: Foto Flash
Stronę odwiedziło: 1247620 osób.
Założenia dotyczące powołania Polskiej Platformy Technologicznej Żywności

Polska Platforma Technologiczna Żywności jest dobrowolnym porozumieniem publicznych i prywatnych instytucji: przemysłu, naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa, zainteresowanych rozwojem sektora rolno spożywczego w szczególności żywności wysokiej jakości w Polsce.
Polska Platforma Technologiczna Żywności skupia kluczowych przedstawicieli polskiego przemysłu i jednostek naukowych oraz innych partnerów odpowiedzialnych za rozwój sektora spożywczego produkcji żywności wysokiej jakości.


Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach:

 • 1. w wymiarze europejskim:
  • aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych,
  • aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych
  • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
 • 2. w wymiarze krajowym:
  • przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego,
  • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii,
  • mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
  • optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013),
  • promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.


  Strategiczna wizja rozwoju sektora

  Rozwój sektora żywnościowego w coraz większym stopniu opierać się będzie na koncepcji wartości dodanej tworzonej w łańcuchu żywieniowym " od stołu do gospodarstwa rolnego". Polska Platforma Technologiczna Żywności będzie wspierała rozwój zrównoważonego, skutecznego, innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, zapewniającego wzrost zatrudnienia oraz uczestniczącego w zrównoważonym rozwoju Europy. Obszarem jej zainteresowania są wszystkie przedsiębiorstwa sektora niezależnie od wielkości, przy czym szczególny nacisk będzie położony na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jej jest również wzmocnienie przedsiębiorczości oraz zwiększenie zdolności przemysłu do tworzenia i wykorzystania możliwości rynkowych. Wymaga to mobilizacji środków dla wsparcia badań, szkoleń, rozpowszechniania wytworzonej wiedzy i wdrażania innowacji.

  W celu polepszenia jakości życia Polaków oraz zwiększenia wzrostu i konkurencyjności krajowego przemysłu rolno-spożywczego poprzez wdrażanie innowacji cały wysiłek koncentrować się będzie na 6 kluczowych współzależnych obszarach: Żywność i Zdrowie, Jakość Żywności a Procesy Produkcyjne, Żywność i Konsument, Bezpieczeństwo Żywności, Zrównoważona Produkcja Żywności oraz Zarządzanie Łańcuchem Żywnościowym. Obszary te będą wspierane przez skuteczne strategie komunikacyjne, edukacyjne i transferu technologii.

  W szczególności, Polska Platforma Technologiczna żywności będzie koncentrowała swoje wysiłki na następujących obszarach badawczych:

  • bezpieczne i ekologiczne metody produkcji i przetwórstwa oraz zdrowe, odżywcze, funkcjonalne i urozmaicone produkty żywnościowe i pasza zwierzęca, oparte na takich systemach jak: produkcja zintegrowana, nisko nakładowe rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne oraz przy wykorzystaniu nauk biologicznych i biotechnologii;
  • epidemiologia chorób i alergii pochodzenia żywieniowego, w tym wpływ diety na zdrowie dzieci i metody analizowania przyczyn alergii pochodzenia żywieniowego;
  • wpływ żywności na zdrowie, np. w odniesieniu do: nowych produktów, produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych, żywności funkcjonalnej, produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie i produktów będących wynikiem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych;
  • procesy "śledzenia" żywności wzdłuż łańcucha produkcyjnego, np. w przypadku organizmów modyfikowanych genetycznie, w tym organizmów będącymi wynikiem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych;
  • metody analizy, wykrywania i kontroli zanieczyszczeń chemicznych oraz istniejących i powstających mikroorganizmów patogenicznych (takich jak wirusy, bakterie, drożdże, grzyby pasożytnicze i nowe czynniki typu prion, w tym testy diagnostyczne ante mortem na chorobę BSE i trzęsawkę owiec);
  • wpływ paszy zwierzęcej na zdrowie człowieka, m.in. w odniesieniu do produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie i ze względu na wykorzystanie półproduktów różnego pochodzenia do produkcji pasz;
  • środowiskowe zagrożenia dla zdrowia (chemiczne, biologiczne i fizyczne) związane z łańcuchem żywieniowym oraz połączone oddziaływanie substancji na organizm człowieka, m.in. wpływ lokalnych kataklizmów środowiskowych i zanieczyszczenia na bezpieczeństwo produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem kumulacji ryzyka, dróg przenoszenia chorób na ludzi, długofalowych efektów narażenia na działanie małych dawek substancji, jak również wpływu tych czynników na szczególnie wrażliwe grupy, zwłaszcza dzieci.

  Komitet Koordynacyjny PPT

  W dniu 15 marca 2005 r. podczas konferencji koordynatorów PPT został powołany Komitet Koordynacyjny PPT w skład, którego wchodzą koordynatorzy wszystkich PPT lub ich pełnomocni przedstawiciele oraz przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  Główne zadania KK:
  • Koordynacja działań PPT (wypracowanie wspólnego stanowiska, transfer informacji, opracowywanie wspólnych dokumentów).
  • Reprezentowanie PPT w kontaktach z władzami politycznymi, ministerstwami i organizacjami gospodarczymi.
  • Wspieranie działań PPT we współpracy z Europejskimi Platformami Technologicznymi.
  • Promocja PPT w kraju i w Europie.
  • Prowadzenie sekretariatu KK.

  Komitet Koordynacyjny reprezentowany jest przez Prezydium KK PPT, w skład którego wchodzą:
  • prezes Marek Darecki - Przewodniczący Prezydium KK PPT
  • prof. Andrzej Babuchowski
  • prezes Waldemar Sielski
  • generał Bogusław Smólski
  • prezes Elżbieta Syrda
  • prof. Zbigniew Śmieszek

  Prace KK wspiera Sekretariat KK PPT, w składzie:
  Zadania Sekretariatu KK PPT:
  • bieżące informowanie PPT
  • prowadzenie strony internetowej PPT
  • przygotowywanie materiałów informacyjnychData publikacji: 2006-12-19 Autor: PPTŻ
Copyright © 2006-2007 PPTŻ All rights reserved.