:: Strona główna

:: Aktualności

:: Czym jest platforma?

:: Europejskie Platformy

:: Polskie Platformy

:: Dokumenty programowe

:: Linki do innych stron

:: Członkowie PPTŻ

:: Kontakt

:: Newsletter

:: Forum dyskusyjne

:: Programy Badawcze PPTŻ

:: Foto Flash
Stronę odwiedziło: 1247609 osób.
Konsorcjum jednostek naukowych i firm z sektora rolno-spożywczego rozpoczęło realizację projektu, z zakresu foresightu technologicznego, zatytułowanego „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego”. 

Koordynatorem projektu jest Prof. dr hab. Lech Michalczuk z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach a partnerami są:

  •   Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności),
  •   Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi    (Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym),
  •   Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” .

Celem projektu, jest wykonanie kompleksowych badań o charakterze foresight’u technologicznego dla przemysłu spożywczego w Polsce. Jego wynikiem będzie opracowanie strategicznej wizji rozwoju dla tej ważnej dziedziny gospodarki kraju i wytypowanie priorytetowych kierunków dla prac B+R na okres najbliższych kilkunastu lat.
Projekt zakłada następujące etapy:
ETAP 1. Organizacyjne i społeczne ramy foresightu

Cel: ustanowienie organizacyjnych (struktura zarządzania i zespół zarządzający) i społecznych ram realizacji projektu (zaproszenie do współpracy najważniejszych partnerów sektora rolno-spożywczego w postaci władz administracyjnych, partnerów społecznych, instytucji i organizacji biznesu, instytucji i organizacji pracodawców, pracobiorców, konsumentów itd.)

ETAP 2. Merytoryczne i techniczne ramy foresightu .

Cel: inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy (jako punkt wyjścia do weryfikacji założeń merytorycznych przyjętych w fazie wnioskowania), przygotowanie szczegółowej metodologii i podstawowych narzędzi badawczych, skompletowanie bazy  ekspertów i przygotowanie platformy internetowej dla foresightu technologicznego.

ETAP 3. Implementacja.

Cel: przeprowadzenie całości prac badawczych i analitycznych (działań merytorycznych) związanych z foresightem Żywność i żywienie w XXI wieku, przy wykorzystaniu narzędzi badawczych zdefiniowanych na etapie 2.

ETAP 4. Konkluzje .

Cel: przygotowanie krajowego, strategicznego programu badawczego i założeń dla polityki innowacyjnej w polu żywność i żywienie w XXI wieku.

Powołano do życia Komitet Społeczny (KS), w skład którego weszli przedstawiciele instytucji: Rady Gospodarki Żywnościowej przy MRiRW, Polskiej Platformy Technologicznej Żywności, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

 Rolą KS będzie stworzenie płaszczyzny do przepływu idei, bieżącego dialogu i konsultacji ze wszystkimi partnerami, budowa konsensusu społecznego (integracja, w ramach możliwości tworzonych przez instrumenty foresightu, kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych zainteresowanych technologiami w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości).

Utworzona została  Rada Konsorcjum, w skład której wchodzą przedstawiciele każdego z konsorcjantów a  zadaniem której jest  m.in. lobbing na rzecz projektu.

Ponadto w projekcie funkcjonuje Zespół Zarządzający, który będzie odpowiadać za organizowanie i bieżące prowadzenie badań, będzie także kierować pracami ekspertów, odpowiadać za działania zmierzające do zwiększanie świadomości społecznej, tworzenie sieci oraz raportowanie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.1.1). 

Już wkrótce zostanie utworzona strona internetowa projektu.Data publikacji: 2008-10-24 Autor: Mariusz Śliwiński
Aktualizacja: 2009-05-29 Autor: Mariusz Śliwiński
Copyright © 2006-2007 PPTŻ All rights reserved.